Nevada Lieutenant Governor's Staff

Chief of Staff

Rudy Pamintuan

Contact the Lieutenant Governor

Senior Advisor

Michael Dayton

michaeldayton@ltgov.nv.gov

Senior Advisor

Sally Christensen

sallychristensen@ltgov.nv.gov

Executive Assistant to the Lieutenant Governor

Becky Skouson

Contact the Lieutenant Governor

Office of Small Business Advocacy

Sarah Johnson

Director
sarahjohnson@ltgov.nv.gov

Melissa Saavedra

Program Manager
melissasaavedra@ltgov.nv.gov